मोबाईल स्विमिङ

आफ्नो मोबाइल हातमा लिनोस । त्यस्लाई भाईब्रेसन mode मा राक्नोस अनी एक बाल्टिन पानीमा डुबाउनोस ।
त्यसपछी आफ्नो मोबाइल मा call गर्नोस मोबाईल स्विमिङ गर्न थाल्छ ।
मक्ख पर्नोस ।
(नोट :यो खेल पूर्णतया निशुल्क छ ,यस तपाईंले कुनै सेबा प्रदायक लाई पैसा तिर्नु पर्दैन)

Comments

Popular posts from this blog

'सरी ! योर ट्रान्जेक्सन ह्याज विन टर्मिनेटेड !'

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ